ဆက္သြယ္ရန္


Language :  

 

Royal Manufacturing Co., Ltd.

လိပ္စာ : တိုးခ်ဲ႕အမွတ္ (၁၀) သံခ်ပ္၀န္ဦးျမဴလမ္း၊ အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္းနံပါတ္ : 01-585241, 584814, 09-73017736, 09-73098449
E-mail: mfgroyal@gmail.com

Form Mail

Visitors: 15,420