ကုမၸဏီအေၾကာင္း


Language :  


.....Royal Manufacturing Co.,Ltd. ကို 2009 ခုႏွစ္မွာ စက္ရံု/ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ႏို႔ဒိန္ခ်ဥ္ ႏွင့္ အခ်ိဳရည္ကို
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ Customer မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို De De တံဆိပ္ျဖင့္
ေရွ႕ဆက္ျပီး ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

2010 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ပထမဦးဆံုး De De ႏုိ႕ဒိန္ခ်ဥ္ကို
ႏို႔အရသာ၊စေတာ္အရသာ၊လိေမၼာ္အရသာ၊ပင္မွည္႕အရသာ အရသာ ေလးမ်ိဳးျဖင့္
စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။


2014 ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ DeDe 
အခိ်ဳရည္ကို
စေတာ္ဘယ္ရီ၊သီစံု၊လိေမၼာ္၊နာနတ္၊လိုင္ခ်ီး အရသာငါးမ်ိဳးျဖင့္
ထပ္မံထုပ္လုပ္
ရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။

Royal Manufacturing Co.,Ltd. မွ စားသံုးသူအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ထုတ္လုပ္မွဳဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည္႕မွီကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ျပီး ထုတ္လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Visitors: 15,420